Dotazník uchádzača

Capatcha: odpíšte text z obrázku
Všetky zostávajúce informácie k spracúvaniu osobných údajov uchádzačov o zamestnanie sú uvedené v informačnej povinnosti uverejnenej v Zásadách spracúvania osobných údajov na internetovej stránke https://tmr.sk/o-nas/gdpr/ prevádzkovateľa budúceho potencionálneho zamestnávateľa.

Prevádzkovateľ spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská dolina 72, 030 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v OR SR vedenom na okresnom súde Žilina, oddiel Sa, vložka č. 62/L1. vykonáva spracúvanie osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s uchádzaním sa o zamestnanie v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. v aktuálnom a platnom znení v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) Zákona bez súhlasu dotknutej osoby. Tieto údaje sú spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania maximálne však po dobu jedného roka od zberu týchto údajov.
Uplatnenie benefitov

Výhody akcionárskeho klubu

Akcie Benefity
25 6 vstupov
40 12 vstupov
80 25 vstupov
130 1 x sezónny lístok
250 2 x sezónny lístok
500 VIP viac info
750 VIP GOLD viac info
Viac info nájdete tu
./
../../